Lejebetingelser

Almindelige betingelser

Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående leje- og forsikringsbetingelser anvendelse, samt de til enhver tid gældende priser, anvendelse for alle lejeaftaler, der indgåes med Flexlej ApS, herefter kaldet udlejer.

Er andet ikke nævnt er de opgivne priser ekskl. moms.

Anvendelses område

Alt materiel må kun anvendes i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.

Leveringssted

Levering finder sted på udlejerens forretningssted. Den angivne leveringstid er en cirka leveringstid.

Leveringshindringer

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for udlejer, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller medfører at opfyldelsen er urimelig byrdefuld for udlejer:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i denne bestemmelse nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt er udlejers betalingsbetingelse netto kontant forud og depositum skal erlægges. Betaling sker senest på det i lejeaftalen fastsatte tidspunkt eller ved fremsendelse af faktura.

Ved for sen betaling er udlejer berettiget til at kræve morarenter for forfaldsdato begyndelse til betalingen finder sted, med 2 % pr. påbegyndt måned. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr på kr. 100,00 pr. fremsendt rykkerskrivelse.

Skulle der opstå tvister mellem lejer og udlejer, uanset årsag, berettiger det ikke til at lejer undlader rettidig betaling af fakturerede beløb.

Lejemålets varighed og beregning

For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede udleveres af udlejer, til og med den dag det lejede materiel afleveres til udlejer. Udlejer skal kvittere for modtagelsen, før materiellet anses for tilbageleveret.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Materiellet skal være leveret tilbage inden kl. 8.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.

Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 7,4 timer. Lejeperioden opgøres på baggrund af arbejdsdage og hvis materiellet anvendes lørdage, søn- og helligdage beregnes disse også som lejedage.

Anvendes materiellet ud over de 7,4 timer pr. dag beregnes der en time lejepris pr. overkørt time. Time lejeprisen beregnes således:

Dagsleje:

Dags lejepris/7,4 = time lejepris

Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet er udlejer uvedkommende, også selvom det er en følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.

Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

Transportudgifter til levering af materiellet betales af lejer, i henhold til gældende takster eller tilbud fra udlejer og dette faktureres særskilt. Lejer er dog berettiget til selv at transportere materiellet, men har i det tilfælde det fulde ansvar under af- og pålæsning samt under selve transporten.

Materiellet skal returneres i samme stand som ved modtagelsen af materiellet herunder: rengjort stand, uden fejl og mangler. Lejer hæfter fuldt ud for mangelfuld rengøring, skader og mangler m.m. Alt rengøring, udbedring af skader og mangler faktureres efter gældende priser.

Lejer må ikke foretage eller lade andre foretage reparationer.

Forpligtelser og ansvar

Udlejer er forpligtet til at levere alt materiel i rengjort, klargjort og lovmæssig stand.

Lejer erklærer ved sin underskrift at han har pligt til straks ved leveringen at undersøge materiellet og dets tilstand og egenskaber, således at disse ikke giver anledning til indsigelser. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt samme dag som materiellet leveres.  Senere indsigelser vil blive afvist, og lejer hæfter for evt. skader/mangler.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, betjening, afhentning og returnering, samt alle udgifter til drift, herunder brændstof, smøring, elektricitet og lign. Mht. smøreolie må der kun benyttes den af udlejers angivne type og kvalitet, og der må aldrig påfyldes afgiftsfri og farvet brændstof på det lejede materiel. Bortkommet eller ødelagt tilbehør, såsom nøgler, instruktionsbøger, værktøj, kabler osv. erstattes fuldt ud af lejer.

Lejeren har modtaget instruktion i brug/drift af maskinen/udstyret af udlejer. Lejeren er ansvarlig for, at instruere sit personale/brugere i brug/drift af maskinen og er ansvarlig for, at brugere har tilstrækkelige forudsætninger samt kørekort/certifikat til materiellet.

Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i lejeperioden, herunder også for sikkerhedsmæssige forsvarligstand og nødvendig vedligeholdelse. Lejer er således ansvarlig for alle typer af skader, nedbrud, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Lejer er forpligtet til selv at tegne en ansvarsforsikring, som kan dække ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes når det lejede er i brug som arbejdsredskab.

Retter tredjemand erstatningskrav mod udlejer for tab og skader, som udlejer ikke kan gøres ansvarlig for, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs i det omfang, som udlejer bliver pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand.

Udlejer hæfter aldrig for lejers driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, uanset om det måtte kunne henføres til det lejede. Ethvert tab/omkostning som følge af maskinstop/fejl/forsinkelse eller andet er udlejer uvedkommende.

Det lejede materiel må ikke på nogen måde ændres eller omdannes uden udlejerens skriftlige samtykke.

Lejer er til enhver tid forpligtet til at give udlejer adgang til at besigtige materiellet.

Fremleje eller udlåne

Lejeren er ikke berettiget til at fremleje eller udlåne det lejede materiel uden udlejers skriftlige samtykke.

Rygning

Der er rygning forbudt i udlejers førerkabiner, skurvogne eller biler. En overtrædelse heraf vil medføre ekstra udgift til rengøring.

Forsikring

Udlejer sørger for, at materielet er tings forsikret i lejeperioden.

Forsikringen (tingsforsikringen) der er tegnet af udlejer dækker brand, tyveri, hærværk samt skader som opstår som følge af en pludselig udefra kommende årsag, eksempelvis påkørsel, nedstyrtende genstande, beskadigelse af karosseri. Forsikringen dækker ikke nogen former for mekanisk / hydraulisk skade, samt de nedenfor angivne undtagelser.

Ud over tingforsikringen er der også tegnet den lovpligtige motoransvarsforsikring jf. færdselsloven for selvkørende materiel.

Undtagelser for forsikringsdækning

Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse fra lejers side skal dækkes fuldt ud af lejer. Skader som sker over tid og/eller som skyldes, at materiellet overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion er ikke dækket af forsikringen og dækkes også af lejer.

Forsikringen omfatter ikke nogen former for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab, og ej heller skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom. Forsikringen dækker ikke lejers transport af materiel, når lejer selv forestår denne. Bortkomst/tyveri af materiel og hærværksskader der udelukkende rammer ruder/glas er ikke dækket, og erstattes derfor fuldt ud af lejer.

Anmeldelse af skade

Det er en forudsætning for udlejers forsikringsdækning af alle former for begivenheder/skader meddeles udlejer straks efter det konstateres med angivelse af skadesårsag/sted/dato osv. Anmeldelses skal ske skriftligt til Flexlej ApS på e-mail: mail@flexlej.dk, undladelse af at give meddelelse og/eller de nødvendige oplysninger udløser erstatning for det fulde tab overfor udlejer. I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. skal dette straks og indenfor 24 timer efter konstateringen tillige anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til udlejer.

Selvrisiko

Lejer hæfter med en selvrisiko for alle typer dækningsberettigede skader på udlejers materiel, Bemærk at flere forsikringsbegivenheder på samme maskine kan udløse flere selvrisiko´er.

Selvrisiko kr. 20.000,00

Ophævelse

Hver af parterne er berettiget til at ophæve lejeaftalen uden varsel i tilfælde af modpartens misligholdelse.

Som misligholdelse anses bl.a. lejerens udeblivelse med betaling af det skyldige beløb i henhold til denne aftale samt lejerens undladelse af behørig og kontraktmæssige vedligeholdelse af det lejede eller nægtelse af at lade udlejeren bese det lejede.

I tilfælde af ophævelse fra udlejers side er lejer forpligtet til, for egen regning, straks at tilbagelevere materiellet på udlejers adresse i kontraktmæssig stand. Ligesom udlejer er berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab i anledning af lejers misligholdelse.

Lejer kan ikke udøve tilbageholdsret i det lejede materiel, uanset om udlejer måtte gøre sig skyldig i misligholdelse.

Ejendomsret

Lejer er bekendt med, at udlejers rettigheder til det lejede er afledt af en kontrakt med en tredjemand, f.eks. et finansieringsselskab eller andet udlejningsselskab, som ejer materiellet. (Udlejer har af ejerne ret til at udleje materiellet på de i nærværende lejebetingelser gældende vilkår). Lejeren er bekendt med og accepterer, at materiellets ejer til enhver tid er berettiget til at indtræde i nærværende lejekontrakt i stedet for udlejer, og at en meddelelse herom fra materiellets ejer til lejeren medfører, at lejeren derefter kun kan betale såvel skyldige som fremtidige beløb vedr. lejeaftalen med frigørende virkning til det materiellets ejer.

Finansieringsselskabet eller andet udlejningsselskab har dog bemyndiget udlejer til indtil videre at modtage de løbende lejebeløb på sine vegne, således at lejer skal betale disse til udlejer, indtil lejer modtager anden besked fra finansieringsselskabet eller andet udlejningsselskab.

Legimitation

Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel er strafbart og vil medføre politianmeldelse.

Ændringer

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og forsikringsbetingelser uden forudgående varsel.

Værneting

Tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med lejeaftalen, afgøres efter dansk ret ved Retten i Sønderborg i 1. instans.

Prisforespørgsel: